Update Inspraak ontwerp Uitnodigingskader zon en wind (april 2021)

De energietransitie uit het Klimaatakkoord leidt tot grote opgaven voor duurzame energiewinning op land. Om aan die opgaven te kunnen voldoen, is het ontwerp Uitnodigingskader zon en wind opgesteld. Het Uitnodigingskader geeft aan waar, hoe en tot welke grootte er binnen de gemeente Aalten zonne- en windenergie opgewekt kan worden.

In het afgelopen najaar heeft het ontwerp Uitnodigingskader al ter inzage gelegen voor inspraak. Niet iedereen bleek echter op de hoogte van deze inspraak, waarbij de coronamaatregelen zeker een rol hebben gespeeld. Daarom lassen wij nu nogmaals een inspraakperiode in.

Het Aaltense Uitnodigingskader is ook van belang voor de Regionale Energie Strategie (RES). Om te kunnen participeren in de RES Achterhoek, is het noodzakelijk dat we nu starten met de tweede inspraakronde.

Ter inzage

Met ingang van woensdag 3 maart 2021 ligt gedurende zes weken het ontwerp Uitnodigingskader zon en wind nogmaals ter inzage. Onderaan deze pagina kunt u de betreffende stukken bekijken. U kunt het Uitnodigingskader ook, op afspraak, inzien in het gemeentekantoor (Hofstraat 8 Aalten).

Informatiebijeenkomsten

Op 22 en 31 maart organiseerden wij digitale informatiebijeenkomsten. Bij de toelichting door de wethouders Veldhuizen en Kok is een presentatie getoond. Die presentatie is als bijlage onderaan deze pagina beschikbaar.

Naast de mogelijkheid om zelf deel te nemen aan een van de digitale bijeenkomsten, waren de informatiebijeenkomsten voor een ieder te volgen via www.aalten.nl/online. De bijeenkomsten zijn opgenomen en kunnen nog altijd via dezelfde link worden bekeken.

Geen computer of internet?
Als u geen computer of internet heeft, kunt u ons tijdens kantooruren bellen met uw vragen en opmerkingen of voor een afspraak om een mondelinge inspraakreactie te geven.

Ontwerp Uitnodigingskader is ongewijzigd

Zoals gezegd leggen we het ontwerp Uitnodigingskader nogmaals ter inzage. Het kader is dan ook ongewijzigd ten opzichte van de inspraakperiode van afgelopen najaar. Ook de presentaties in de informatiebijeenkomsten zijn vergelijkbaar met die van toen.

Plan Hagenwind

De werkgroep Hagenwind 2.0 heeft een plan voor uitbreiding van windpark Hagenwind. Dit plan is niet tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Aalten. Wij willen dat via onderzoek aangetoond wordt dat bij woningen in de omgeving van windmolens een goed woonklimaat (denk aan onder meer geluid, slagschaduw) gewaarborgd wordt. En bijvoorbeeld ook dat natuurwaarden niet worden geschaad. Vanuit dat perspectief denken wij dat 7 tot 10 windmolens niet haalbaar zijn. Als later uit onderzoek blijkt dat een uitbreidingsplan voor windmolens wel realistisch is, dan gaan we daarover in gesprek met een initiatiefnemer.

U kunt onze uitgebreidere reactie op het plan van Hagenwind hieronder lezen in Raadsmededeling 42-2021.

Reageren kan tot dinsdag 13-4-2021

Tijdens de termijn van de terinzagelegging kunt u mondeling of bij voorkeur schriftelijk een reactie op het ontwerp Uitnodigingskader zon en wind geven aan het college van burgemeester en wethouders van Aalten. Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar burgemeester en wethouders van Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten onder vermelding van ‘inspraakreactie ontwerp Uitnodigingskader zon en wind’.

Informatie

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak om mondeling een reactie te geven kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van gemeente Aalten via telefoonnummer (0543) 49 33 33.

Relevante downloads