Inspraak ontwerp Uitnodigingskader zon en wind (maart 2021)

De energietransitie uit het Klimaatakkoord leidt tot grote opgaven voor duurzame energiewinning op land. Om aan die opgaven te kunnen voldoen, is het ontwerp Uitnodigingskader zon en wind opgesteld. Het Uitnodigingskader geeft aan waar, hoe en tot welke grootte er binnen de gemeente Aalten zonne- en windenergie opgewekt kan worden.

In het afgelopen najaar heeft het ontwerp Uitnodigingskader al ter inzage gelegen voor inspraak. Niet iedereen bleek echter op de hoogte van deze inspraak, waarbij de coronamaatregelen zeker een rol hebben gespeeld. Daarom lassen wij nu nogmaals een inspraakperiode in.

Het Aaltense Uitnodigingskader is ook van belang voor de Regionale Energie Strategie (RES). Om te kunnen participeren in de RES Achterhoek, is het noodzakelijk dat we nu starten met de tweede inspraakronde.

Ter inzage

Met ingang van woensdag 3 maart 2021 ligt gedurende zes weken het ontwerp Uitnodigingskader zon en wind nogmaals ter inzage. De stukken zijn te bekijken op www.aalten.nl/uitnodigingskader     U kunt het Uitnodigingskader ook, op afspraak, inzien in het gemeentekantoor (Hofstraat 8 Aalten).

Informatiebijeenkomsten

Graag informeren wij u nader over het Uitnodigingskader. Daarom organiseren wij een viertal informatiebijeenkomsten op:

  • maandag 22 maart 2021 van 16:00 tot 17:30 uur en van 19:30 tot 21:00 uur;
  • woensdag 31 maart 2021 van 16:00 tot 17:30 uur en van 19:30 tot 21:00 uur.

De informatiebijeenkomsten worden digitaal gehouden via MS Teams.

Aanmelden

U kunt zich uiterlijk op 18 maart 2021 voor één van de informatiebijeenkomsten aanmelden via www.aalten.nl/uitnodigingskader. U ontvangt kort voor de bijeenkomst een Teams-link waarmee u kunt deelnemen aan de informatiebijeenkomst.

Ontwerp Uitnodigingskader is ongewijzigd

Zoals gezegd leggen we het ontwerp Uitnodigingskader nogmaals ter inzage. Het kader is dan ook ongewijzigd ten opzichte van de inspraakperiode van afgelopen najaar. Ook de presentaties in de informatiebijeenkomsten zijn vergelijkbaar met die van toen.

Reageren

Tijdens de termijn van de terinzagelegging kunt u mondeling of bij voorkeur schriftelijk een reactie op het ontwerp Uitnodigingskader zon en wind geven aan het college van burgemeester en wethouders van Aalten. Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar burgemeester en wethouders van Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten onder vermelding van ‘inspraakreactie ontwerp Uitnodigingskader zon en wind’.

Informatie

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak om mondeling een reactie te geven kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van gemeente Aalten via telefoonnummer (0543) 49 33 33.